Opphavsrett

Bruk av tekst eller bilder fra umelk.no

Alle bildene på umelk.no er tatt av Torleif eller Reidun Skaland. Vi har også skrevet all teksten på umelk.no. Det er ikke lov å bruke bildene våre, kopiere teksten ordrett, eller kopiere utformingen/presentasjonen av oppskriftene våre, i følge loven om åndsverk.

Dersom du ønsker å bruke tekst og/eller bilder må du først spørre oss om lov og ha fått samtykke, FØR eventuell publisering. Navnene våre og nettsiden vår skal da alltid oppgis. Send oss i så fall en melding.

Du har lov til å lenke fra nettsiden din til bloggen vår, så lenge siden du lenker fra kun inneholder lovlig materiale. Om du da også sender oss en melding med link til siden din, så blir vi glade!